บทสวด คาถา

“รัตนสูตร” บทสวดมนต์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัดเป่าโรคระบาดในสมัยพุทธกาล

บทสวดที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อขจัดปัดเป่า ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์ที่มาเบียดเบียน