สำหรับใครที่ต้องทำสมาธิก่อนนอนหรืออยากนอนหลับให้สบาย โดยไม่ต้องพลิกตัวไปมาทั้งคืน เราขอแนะนำการสวดมนต์เลย ซึ่งการสวดมนต์นี้เป็นเพียงบทสวดสั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเท่านั้น ช่วยในการฝึกจิตใจและสร้างสมาธิให้กับเรา

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างกุศลผลบุญให้ตัวเราดีขึ้นไปในทุกวันอีกด้วย ส่วนใครที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีสันสกฤตว่า บทสวดนี้ต้องการสื่อถึงอะไร ทางเราได้นำเอาคำแปลของบทสวดนั้นมาให้ท่านได้ทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นแล้ว รับรองว่าทำได้ง่ายๆ ทุกวัน ไม่ยากแน่นอนค่ะ

White Buddha image closeup ,indoor light focus on face of image.

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย มักใช้ในการบำเพ็ญบุญกุศลโดยทั่วไป เป็นพิธีปฏิบัติเบื้องต้น ก่อนพิธีการอื่นๆ เช่นก่อนที่จะอาราธนาศีล ก็จะมีการบูชาพระรัตนตรัยก่อน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

บูชาพระรัตนตรัย

  • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะนี้)
  • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการสักการะนี้)
  • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้าด้วยการสักการะนี้)

บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย มีไว้เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกถึงแก้วอันประเสริฐหรือสิ่งมีค่า 3 ประการ  ได้แก่ พระพุทธ, พระธรรม, และพระสงฆ์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวัณตัง อภิวาเทมิ

(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน) (กราบ)

สะวาคะโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ

(พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม) (กราบ)

สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังณะมามิ

(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์) (กราบ)

บทสวดมนต์ไตรสรณคมน์

การสวดมนต์บทไตรสรณคมน์ เป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การที่ชาวพุทธบทสวดไตรสรณคมน์ ก็เหมือนเป็นการน้อมกาย, วาจา, ใจ

นำพระรัตนตรัยเข้าไปไว้ในตน เพื่อแสดงว่าตนมีพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกนึกถึง และ เป็นที่พึ่งตลอดไป และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

( แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

( แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5 เป็นการกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังหรือขอนิมนต์พระท่านแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การอาราธนาธรรมจะกระทำหลังจากอาราธนาศีลและการสมาทานศีลแล้วโดยไม่ต้องกราบอีก

มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

(ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

(ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

(ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)

หมายเหตุ : ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า “มะยัง” เป็น “อะหัง” และ “ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ”

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5

บทสวดมนต์สมาทานศีล 5 สวดเพื่อปฏิญาณตนต่อหน้าพระผู้ให้ศีลและต่อตนเองว่า จะไม่ล่วงละเมิดข้อห้ามนั้นๆ เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นเบื้องต้น ด้วยมีความตั้งใจแน่วแน่ด้วยตนเองโดยไม่ต้องบังคับว่าจะงดเว้นจากความชั่วทุจริตผิดปกติของตน อันจะเกิดทางกาย ทางวาจาต่อไป

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)

อทินนา ทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ)

กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น)

สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่าง ๆ )

อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (3 ครั้ง)

(ข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่น)(3 ครั้ง)

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เป็นการแผ่เมตตาหรือภาวนาให้สัตว์ที่เราอาจได้ก่อบาปไว้ได้รับผลบุญกุศลในการแผ่เมตตาในครั้งนี้

สัพเพ สัตตา  (สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)

อะเวรา โหนตุ  (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)

อัพะยาปัชฌา โหนตุ  (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)

อะนีฆา โหนตุ  (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย)

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

หลายคนอาจจะเคยได้ยินการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาบ่อยแล้ว แต่ที่จริง เราเองก็มีการแผ่เมตตาให้ตนเองเช่นกัน ซึ่งการแผ่เมตตาให้ตนเองนั้น จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น ทำให้จิตใจสงบและอาจจะนำพาสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่ชีวิตได้

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ

 (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

สรุป

การสวดมนต์ก่อนนอน นอกจากเป็นการบูชาพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส ทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้การสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีอานุภาพในตัวเองอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื่น 

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์