เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เหล่าศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวเหนือต้องเศร้าโศกเมื่อได้รับแจ้งข่าวจากลูกศิษย์ของ หลวงปู่ ครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ (พระครูพินิจสารธรรม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้ละสังขาร

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

หลวงปู่ครูบาพรรณถือว่าต้นบุญแห่งปกากะญอ ถือว่าเป็นพระเกจิที่เคารพสักการะของชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ และประชาชนในอำเภอลี้เป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญให้กับในแถบอำเภอลี้มากมาย

บางท่านอาจจะไม่รู้จักท่าน ตรวจหวย จึงจะขอย้อนรำลึกถึงประวัติของท่าน คุณงานความดีของที่ทำให้ท่านเป็นที่รักและศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์และชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอ

ประวัติหลวงปู่ครูบาพรรณ

ครูบาพรรณ พรหมฺเสโณ มีนามเดิมว่า พรรณ์ นามสกุล แหงมมา เป็นบุตรของพ่อแก้ว แม่จันทร์ แหงมมา เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2471 ณ บ้านหนอง ม.2 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ต่างมารดา 2 คน รวมทั้งหมด 7 คน บิดามารดามีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงดูครอบครัวตามสมควรแก่อัตภาพ แต่ศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา

หลวงปู่ครูบาพรรณ

เมื่ออายุได้ 17 ปี บิดานำมาถวายตัวเป็นศิษย์พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา) ผู้มีศักดิ์เป็นน้าชาย ได้ศึกษาเล่าเรียนอักขระสมัยในสำนักของพระคุณท่านมาโดยตลอด นายพรรณ์ แหงมมา ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 ขณะเมื่ออายุได้ 19 ปี โดยมี พระครูสุริยสมานคุณ (ครูบาคำสุข สุริโย) วัดบ้านแวน เป็นพระอุปัชฌาย์

สามเณรพรรณ์ แหงมมา ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุได้ 21 ปี วันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. พัทธสีมาวัดพวงคำ ต.ลี้ อ.ลี้ โดยมีพระครูสุริยสมานคุณ (ครูบาคำสุข สุริโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแปง อินฺทวํโส วัดป่าหก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระโต ธมฺมชโย วัดพวงคำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า “พรฺหมฺเสโนภิกขุ”

วิทยฐานะทางสามัญศึกษา

 • พ.ศ.2483 จบชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ (ป.4) จากโรงเรียนบ้านก้อหนอง ต.ก้อ อ.ลี้
 • พ.ศ.2497 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ ต.ลี้ อ.ลี้ สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
 • พ.ศ.2500 สอบไล่ได้ประโยคนักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดพวงคำ สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
วิทยฐานะทางสามัญศึกษา

ดำรงสมนศักดิ์

 • 5 ธันวาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งสมณศักดิ์พระอธิการพรรณ์ พรฺหมฺเสโน เป็นพระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์
 • 5 ธันวาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์ ถวายพระครูพรรณ์ พรฺหมฺเสโน เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูพินิจสารธรรม

ตำแหน่งครูบาพรรณที่เคยดำรงอยู่

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2497 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2526 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทราย-ก้อ อ.ลี้
 • วันที่ 6 ก.ค. 2530 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนาทรายเขต 2 อ.ลี้
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย

นอกจากงานปกครองสงฆ์แล้ว พระครูท่านยังช่วยในงานการศึกษา งานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

 • เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 • เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนาทรายเขต 2
 • สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติแผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา
 • เป็นกรรมการบริกหารงานการศึกษาประจำโรงเรียนบ้านห้วยต้ม
 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลี่ยง
 • เป็นกรรมการบริหารงานศึกษาประจำโรงเรียนบ้านนาเลี่ยง
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกปี
ตำแหน่งครูบาพรรณที่เคยดำรงอยู่

เลขมงคลประจำตัวของท่านกันบ้าง โดยมีเลขที่น่าสนใจคือ

 • 11,10,2471 เดือนปีเกิด
 • 94,73 อายุปี และอายุพรรษา
 • 16,30,02,2564 วันและเวลาในการละสังขารของท่าน
 • 19,21 คืออายุที่บวชเป็นสามเณรและภิกาุในพระพุทธศาสนา
 • 30,05,2489 วันที่บวชเป็นสามเณร
 • 02,05, 2492 วันที่บวชเป็นภิกษุสงฆ์

สรุป

ครูบาพรรณ ท่านเป็นพระเกจินักพัฒนาชื่อดัง เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชนเผ่าปกาเกอะญอ เนื่องจากครูบาพรรณ เป็นหลานชายของ ครูบาวงศ์ หรือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ซึ่งครูบาชัยยะ เป็นลูกศิษย์ของ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลวงปู่ครูบาพรรณท่านได้พัฒนายกระดับให้ชาวเผ่าปกาเกอะญออย่างมาก สำหรับสรีระสังขารท่านประกอบพิธีทางสงฆ์ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม หากอยากไปร่วมถวายความอาลัยในครั้งนี้ก็สามารถไปได้ที่วัดดังกล่าว