สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ท่านมีฉายาว่า ‘อมฺพโร’ มาจากชื่อเดิมคือ “อัมพร ประสัตถพงศ์” เป็นเจ้าอาวาสของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และพระสังฆราชองค์แรกในรัชกาลที่ 10 หรือองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูตอีกด้วย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ในช่วงปี2470 ซึ่งเป็น 12 ค่ำ เดือน 7 และเป็นปีเถาะด้วย โดยท่านเกิดที่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันอายุ 92 ปี บิดาชื่อ “นายนับ” มารดาชื่อ “ตาล ประสัตถพงศ์” ครอบครัวของท่านทำอาชีพค้าขายมาก่อน

สมเด็จพระอริยวงศ์ฯ

ประวัติการศึกษา

ท่านสมเด็จพระอริยวงศ์ฯ เคยเรียนที่ลพบุรี ในกองบินน้อยที่ 4 โคกกระเทียม โดยโรงเรียนของท่านมีชื่อว่า “โรงเรียนเทวานุเคราะห์” ท่านเรียนจนจบชั้นป.1 แล้วจึงได้มามาศึกษาต่อที่โรงเรียนประชาบาลวัดพเนินพลูจนจบชั้น ป. 4 ในปี พ.ศ. 2480

การศึกษาพระปริยัติธรรม

 • พ.ศ.2480 ท่านได้บวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งหนึ่งในราชบุรี โดยเป็นตำบลหน้าเมือง ซึ่งวัดแห่งนี้มีนามว่า “วัดสัตตนารถปริวัตร” ซึ่งในพิธีนั้นมีพระธรรมเสนานีเป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งหลังจากนั้นท่านก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดตรีญาติ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแทน โดยตั้งอยู่ในตำบลพงสวาย
 • พ.ศ.2483 ท่านได้เข้าสอบและสำเร็จนักธรรมชั้นตรี
 • พ.ศ.2484 ท่านได้เข้าการทดสอบนักธรรมชั้นโท
 • พ.ศ.2586 ท่านสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้เปรียญธรรม 3 ประโยค
 • พ.ศ.2488 ท่านได้เปรียญธรรม 4 ประโยคจากการสอบ
 • พ.ศ.2490 ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • พ.ศ.2491 ท่านได้สอบเปรียญธรรม 5 ประโยคได้ รวมทั้งยังเข้าพิธีอุปสมบทเป็นภิกษุ ที่ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธฯ
 • พ.ศ.2493 ท่านสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค
 • พ.ศ.2500 ท่านได้ไปเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 โดยจบศาสนศาสตร์บัณฑิต
 • พ.ศ.2509 ท่านได้เข้าอบรมพระธรรมทูตเพื่อไปต่างประเทศ ซึ่งท่านเป็นรุ่นแรกของพระธรรมทูต หลังจากนั้นท่านได้ไปเรียนปริญญาโทประเทศอินเดียจนจบในปี2512ด้วย ซึ่งเป็นด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่ มหาวิทยาลัยพาราณสี
 • พ.ศ.2516 ท่านได้เดินทางไปออสเตรเลีย ยังเมืองซิดนีย์ เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธ โดยท่านเป็นตัวแทนทูต
 • พ.ศ. 2552 ท่านได้รับถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยเป็นสาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัย ของมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2553 ท่านได้รับถวาย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยเป็นสาขาวิชาธรรมนิเทศ จากสภามหาวิทยาลัย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานด้านต่างๆ

 • งานด้านการศึกษา ท่านสมเด็จพระอริยวงศ์ฯ เคยเป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนการศึกษา และมอบให้กับนักเรียนดีเด่น นอกจากนั้นท่านเคยเป็นผู้สอนธรรมะให้กรรมการมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย กรรมการสนามหลวงฯ อีกทั้งยังสอนพระภิกษุ และสามเณรในหลายแห่งด้วย
 • งานด้านสาธารณูปการ ท่านเคยเป็นประธานในการก่อสร้างวัดในนครปฐม โดยวัดแห่งนี้ชื่อว่า วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม ที่ตั้งอยู่ในอำเภอดอนตูม รวมทั้งในวโรกาวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ท่านยังเป็นประธานในด้านฝ่ายบรรพชิต สำหรับพระมหาธาตุเจดีย์ และเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติด้วย ในโอกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านก็ได้ไปออสเตรเลียเช่นกัน
 • งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ สมเด็จพระอริยวงศ์ฯ เคยนำเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ฯลฯ ซึ่งท่านได้เป็นรองประธานกองทุนของมหาเถรสมาคม

คำกล่าวของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

“เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือถือว่ามีบุญ แต่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ เป็นคนมีบุญมากกว่า”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ลำดับสมณศักดิ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ท่านดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติกวี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ท่านดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารสุธี ศรีปริยัติวราทร ยติคณิสสรฯ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ท่านได้ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรธรรมานุนายกฯ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ท่านได้เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรวาสนวงศวิวัฒฯ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ท่านได้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุลสุนทรนายกฯ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ท่านได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุตฯ
 • 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ท่านได้กลายเป็น “สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในรัชกาลที่ 10
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นเมื่อไหร่

เมื่อปีพ.ศ. 2412 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามได้ถูกสร้างขึ้น โดยเป็นวัดหลวงชั้นเอกของไทย ซึ่งเป็นชนิดราชวรวิหาร โดยวัดแห่งนี้สร้างตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีอะไรน่าสนใจบ้าง

หากได้ไปที่วัดนี้สิ่งที่ห้ามพลาดก็คือ พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์แบบไทย เกยและพลับพลาเปลื้องเครื่อง หอระฆังและหอกลอง ศาลาราย และสุสานหลวงของกษัตริย์

วัดน่าเที่ยวกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง

ส่วนใหญ่คนนิยมไปไหว้วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดโพธิ์ ท่าเตียน,  วัดภูเขาทอง, วัดสระเกศ, วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร และวัดพระแก้ว สถานที่ประดิษฐาน พระคู่บ้านคู่เมือง

สรุป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวงการศาสนาพุทธและเป็นเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ดี เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน ไม่เพียงเท่านั้นยังเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งความตั้งใจแน่วแน่ในการทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาด้วย

หากใครอยากเสี่ยงดวงงวดนี้ ตรวจหวย แนะนำให้ลองเอาเลขเกี่ยวกับท่านไปเล่นได้ที่เว็บ Tode เว็บนี้จ่าย 3 ตัว 1,200 เลยทีเดียว ไม่แน่ว่าการมาอ่านประวัติท่าน อาจเป็นปาฏิหาริย์ให้เรามาเจอเลขเด็ดก็ได้

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก khaosod

บทความแนะนำ