สำหรับชาวไทยพุทธที่นิยมทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การแผ่เมตตาหลังจากที่ได้ทำบุญแล้วยังเป็นส่วนช่วยเพิ่มส่งเสริมบารมี เพิ่มพลังบวกให้อีกด้วย ตามความเชื่อนั้นการที่เราได้สวด บทสวดแผ่เมตตา ให้กับทั้ง ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือเจ้ากรรมนายเวร จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ไปยังที่ที่ดี

นอกจากนี้การสวดมนต์จะช่วยสร้างสมาธิ ช่วยปรับจิตใจให้สงบเยือกเย็นให้กับผู้ที่สวดอีกด้วย ซึ่งวันนี้ ตรวจหวย มีบทแผ่เมตตามาแนะนำ ให้กับท่านที่ชอบในการสวดมนต์ บทสวดแผ่เมตตา นี้จะมีทั้งแบบสั้น และแบบยาว บทสวดแผ่เมตตาใก้กับตัวเอง บทแผ่เมตตาทั่วไป พร้อมทั้งคำแปล

ปล่อยปลา

บทแผ่เมตตา ให้กับตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตา ให้กับผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตตา ทั่วไป

สัพเพ สัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุข เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
อัพยาปัชา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุข เถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกาย ลำบากใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

กรวดน้ำ

บทสวดแผ่เมตตา ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

อานิสงส์ของ บทสวดแผ่เมตตา

  • ทำให้หลับเป็สุข ตื่นก็เป็นสุข
  • ไม่ทำให้ฝันร้าย
  • ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ เทวดา และอมนุษย์ทั้งหลาย
  • ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะมีเทวดาคุ้มครอง
  • ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย
  • ทำให้มีจิตที่นิ่ง สงบ เป็นสมาธิ
  • มีใบหน้าที่ผ่องใส
  • เมื่อถึงเวลาก็จะจากไปอย่างสงบ(สู่สุคติภูมิ)

สรุป

การได้สวดมนต์แผ่เมตตา นั่งสมาธิ บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ จะช่วยให้เรามีจิตใจสงบ ผ่องใส ทำให้เรานอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงาน หรือการเรียนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การสวดมนต์แผ่เมตตาไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีอานิสงส์ในตัวเองอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงไปด้วยสิ่งดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื่น

บทความที่น่าสนใจ