lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวกุเวร

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร คือ หนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาล ซึ่งประกอบด้วย

  • ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) ประจำอยู่ทางทิศเหนือ เป็นผู้ปกครองยักษ์ทั้งหลาย
  • ท้าววิรุฬหก ประจำอยู่ทิศใต้ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑ์
  • ท้าววิรูปักษ์ ประจำอยู่ทิศตะวันตก เป็นผู้ปกครองเหล่าพญานาค
  • และท้าวธตรฐ ประจำอยู่ทิศใต้ เป็นปกครองคนธรรพ์ทั้งหมด อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

ท้าวเวสสุวรรณเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่ภูตผีปีศาจ ปกป้องคุ้มภัยจากภยันตรายต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวยอีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณในทางพุทธศาสนา

ครั้งที่โลกยังว่างจากการไม่มีพระสัมสาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติ มีพราหมณ์ชื่อ “กุเวร” เป็นพ่อค้าผู้มีจิตใจเมตตา ประกอบอาชีพสุจริต ได้นำเอาผลกำไรที่ได้จากการค้าขายมาทำบุญ เช่น จัดที่พักให้กับนักเดินทาง และเมื่อได้เสียชีวิตจึงได้ไปจุติเป็นยักขเทวดา ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทางทิศอุดร ได้พระนามว่า “เวสสุวรรณ”

ตามในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้กล่าไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณ ได้สำเร็จบรรลุธรรมชั้นโสดาบันอีกด้วย ถือได้ว่าท่านเป็นเทพที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งในการรักษาพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าตามวัดต่าง ๆ จะมีรูปปั้นของยักษ์ยืนถือกระบองค้ำพื้นเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ หรือวิหารที่เก็บของมีค่า และโบราณสมบัติล้ำค่าของวัดบรรจุอยู่ เป็นต้น

ถ้าเป็นตนเดียว จะหมายถึง รูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณ ถ้าเป็น 2 ตน จะเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณ ทำหน้าที่ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัด

หุ่นปั้นท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ “เทพเจ้าแห่งทรัพย์”

เนื่องจากท่านเป็นผู้รักษาทรัพย์ในแผ่นดิน เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และภูตผีปีศาจและความมั่งคั่ง ร่ำรวยมหาศาลมีทองคำมากมาย ทั้งยังมีเครื่องประดับเป็นทองคำ บริวารก็ถือ ค้อนทอง สากทอง และทรงม้าสีทอง

ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งอสูร

ตามในพระพุทธศาสนานั้นจะเรียกว่า “ท้าวไพสพ” ถือว่าเป็นอธิบดีหรือจ้าวแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย ด้วยเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

จึงถือได้ว่าท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร มีพลังอำนาจบารมียิ่งนัก เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจวิญญาณร้ายได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้นำ ท้าวเวสสุวรรณ มาทำเป็นเครื่องรางของมงคลป้องกันวิญญาณร้าย

การบูชา-บทสวดท้าวเวสสุวรรณ

เมื่อเกิดศรัทธาแก่ท้าวเวสสุวรรณ ก็ต้องมีสิ่งของอันเป็นมงคลของท้าวเวสสุวรรณ เช่น ผ้ายันต์ รูปลอย หรือเหรียญห้อยคอ เป็นต้น ในการสวดบูชาประจำวัน ให้ตั้งนะโมฯ 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ สวดคาถาขอพรท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เมื่อสวด ๓, ๗ หรือ ๙ จบ แล้วจึงขอพร ดังนี้

ลูกชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้านเลขที่……… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา

ขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ

และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ(หากมีความทุกข์เรื่องใด ๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้) เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง………………………….ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง……………………………….

ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ขอให้เรื่อง…………..ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิด

ขั้นตอนบูชาขอพร บนบานท้าวเวสสุวรรณ

– ชำระล้างร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ
– เตรียมธูปหอม 9 ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือกุหลาบ 1 พวง
– เริ่มสวดมนต์ สมาทานศีล 5 จากนั้นสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร
– ถวายพวงมาลัย จุดธูปหอม 9 ดอกที่เตรียมมาจากนั้นสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ
– ตั้งนะโมฯ 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์
-จากนั้นเริ่มสวด

ข้อควรปฏิบัติ ในการบนบาน ท้าวเวสสุวรรณ

  1. บนเรื่องงาน : ให้บนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ ๑ คู่, อาสนสงฆ์ ๑ ผืน, พระพุทธรูป ๑ องค์, เข็มกับด้าย ๑ ชุด
  2. บนเรื่องการเงิน : ให้บนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ ๑๐๐ บาท หรือถวายพระพุทธรูป ๙ นิ้ว
  3. บนเรื่องความรักครอบครัว : ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดไหนก็ได้ ๙ ดอก ถือศีลแปด วันที่เราเกิด และวันพระ
  4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ : ให้ท่านบนด้วยการ ถวายหนังสือสวดมนต์(ยิ่งเป็นสวด๗ตำนาน๑๒ตำนานยิ่งดี)ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา(กี่ตัวก็ได้)
  5. บนเรื่องการเรียน : ให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตรปิฎก, ตำราเรียนนักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรรมก็ได้
  6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน : และเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน ๑ ชุด, เก้าอี้ ๑ ตัว, ร่มถวายสงฆ์ ๑คัน, ข้าวของทุกชนิด

สรุป

ในการบนแต่ละอย่าง (เมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว) เมื่อท่านได้ ruay ดังปรารถนาแล้ว สามารถที่จะไปทำบุญที่วัดไหนก็ได้ แล้วทำการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ถวายท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวาร

กระนั้นหากให้เกิดพลังแรงกล้า ควรรักษาศีล 5 ให้ดี เมื่อจิตบริสุทธิ์ เมื่อทำบุญหรืออธิษฐานแล้วมักจะเกิดผลดีมากกว่า

นอกจากนี้แล้วท่านท้าวเวสสุวรรณ ยังไม่ได้บรรลุขั้นพระอรหันต์ จึงสามารถรับผลบุญที่เราส่งให้ ดังนั้นเมื่อได้ทำความดีต่าง ๆ หรือทำบุญ ให้ระลึกถึงท่านท้าวเวสสุวรรณและส่งผลบุญให้ท่านด้วย

บทความแนะนำ