lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

ในระยะนี้เป็นช่วงที่ต้องเกิดอาการหวาดระแวงกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมาข่าวแต่กลับมีคนติดกันมาก ตรวจหวย มีวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีห่างไกลโรคภัยด้วยการ สวดมนต์ป้องกันโรคภัย

นอกจากโควิด-19 จะระบาดอย่างไม่หยุดแล้ว หากได้ติดตามข่าวกันดี ๆ ในแถบแอฟริกา ประเทศกินี ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดอีโบลาอีกครั้ง ส่งผลให้มีคตายไปแล้วด้วย การเสพข่าวมาก ๆ บางครั้งอาจจะทำให้เราเกิดอาการแพนิค หายใจหายคอไม่สะดวก เราติดหรือยังนะ?

สำหรับความเชื่อของไทยเราเมื่อสมัยยุคโบราณที่การแพทย์ยังไม่พัฒนา หากมีอาการเจ็บป่วยมาก ๆ มักจะมีการสวดมนต์อธิษฐานจิตขจัดโรคภัย ซึ่งการสวดมนต์นี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจที่ดีขึ้น ตาม ตรวจหวย.com ไปดูบทสวดพร้อมคำแปลกันเลย

พนมมือ

บทสวดโพชฌงคปริตรคืออะไร

มีความเชื่อกันว่าบทสวดโพชฌงคปริตรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และยังเป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมสวดเมื่อถูกเชิญไปงานทำบุญวันเกิด หรือไปสวดสร้างขวัยกำลังใจให้แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย

บทสวดนี้มีที่มาจากที่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พระองค์จึงทรงแสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะให้ท่านได้ฟังและน้อมจิตปฏิบัติตาม

แสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ

ความจริงแล้วนั้นบทสวดโพชฌงคปริตรเป็นบทสวดชั้นสูง ที่ใช้สวดกันในชาวพุทธที่มีความเข้าใจพุทธศาสนาขั้นสูง โดยเป็นบทสวดที่ช่วงชำระล้างจิตใจทำให้จิตผ่องใส และเมื่อจิตผ่องใสก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยเช่นกัน

ดังนั้นหากเราได้สวดมนต์ป้องกันโรคภัยบทนี้ด้วยความเข้าใจ ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องใหญ่ โดยให้พิจารณาว่าเวลาแห่งการเจ็บป่วยคือเวลาแห่งการเรียนรู้ และเป็นเวลาที่ดีที่จะได้พักผ่อนจิต และปฏิบัติธรรม

บทสวดโพชฌงคปริตร

“โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ”

ผู้ชายยืนพนมมือ

คำแปล โพชฌงค์ สวดมนต์ป้องกันโรคภัย

บทแรก – ได้กล่าวว่าโพชฌงค์มีด้วยกันทั้งหมด 7 ประการ เป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเปี่ยมไปด้วยธรรมอันยิ่งใหญ่ในการตรัสรู้ และปรินิพาน

บทที่สอง – ขอให้ผู้ที่ได้ฟังธรรมนี้รู้แจ้ง และมีความปิติยินดีตลอดไป รวมทั้งกล่าวถึงช่วงที่พระโลกนาถเจ้าได้เห็นอาการเจ็บป่วยของพระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะ จึงได้แสดงธรรมด้วยโพชฌงค์ 7 ประการ เพื่อให้ทั้งสองได้มีจิตใจผ่องใส

บทที่สาม – เป็นช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอาการป่วย จึงได้ให้ พระจุนทะเถระ แสดงธรรมด้วยโพชฌงค์ จากนั้นพระองค์ก็มีอาการดีขึ้น และหายป่วย

บทที่สี่ – เป็นบทที่กล่าวยินดีกับผู้ที่ได้ฟังธรรมบทนี้ ซึ่งกล่าวถึงพระผู้ทรงคุณ 3 พระองค์ ที่หายป่วยแล้ว ไม่กลับไปเจ็บป่วยอีก เหมือนอย่างเช่นกิเลส ที่ตัดแล้วก็ไม่มีอีก

บทที่ห้า – กล่าวว่าใครที่เข้าใจหลักธรรมในบทโพชฌงค์ จะเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ถ้าหากมีเกิดก็มีแตกดับเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นถ้าหากรักษาใจตรงนี้ได้ ก็จะทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย

คาถาอะไรช่วยให้สุขภาพดี?

ถ้าหากเราอยากสุขภาพดี ซึ่งหมายถึงสุขภาพใจเป็นอันดับแรก คาถาที่เราจะต้องท่องก็คือ คาถาต่ออายุ ซึ่งคาถาดังกล่าวนี้ทำให้เรามีอายุยืนยาว สามารถท่องเพื่อแก้เคล็ดดวงตก ชะตาขาดได้

คาถาต้านโควิด19มีไหม?

เราสามารถท่อง คาถาป้องกันโควิด-19 โดยเป็นคาถาของพระครูบาบุญชุ่ม ซึ่งเป็นคาถาที่ช่วยต้านทานโรคระบาด โรคร้าย โรคต่าง ๆ เราสามารถเข้าไปดูคาถาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์เลย

เครื่องรางป้องกันโควิดมีไหม?

โดยทั่วไปแล้วมี เครื่องรางสุขภาพ ที่สามารถช่วยเสริมดวงด้านสุขภาพให้เราได้ โดยเครื่องรางที่นิยมได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ หัวนะโม เบี้ยแก้ ฯลฯ

สรุป สวดมนต์ป้องกันโรคภัย

จริง ๆ แล้วการสวดมนต์นั้นเป็นตัวช่วย เป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท นอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยทำให้จิตใจเบิกบาน ดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นกุศโลบาย กลวิธีที่จะทำให้จิตมีสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อใจสงบอาการของกายก็จะสงบระงับตามไปด้วยเข้าทำนอง “กายป่วยแต่ใจไม่ป่วย” บทสวดมนต์ที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลานุภาพเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วย สวดมนต์ป้องกันโรคภัย นั่นก็คือ บทสวดโพชฌงคปริตร

ส่วนใครที่มีสุขภาพดีอยู่ปล้วและอยากเสริมดวงโชคลาภ ก็สามารถสวดมนต์บทนี้ได้เช่นกัน ซึ่งถ้าอยากรวยเร็ว ๆ ก็เข้าไปเสี่ยงโชคที่เว็บ Lottovip และเว็บ Tode ได้เลย สองเว็บนี้เป็นเว็บที่มีอัตราจ่ายเงินรางวัลสูงที่สุด หวยลาว 3 ตัว 850 และหวยรัฐบาล 3 ตัว 1,200 ลองเข้าไปสมัครกันดูได้ นอกจากนั้นยังมี สูตรสล็อต สูตรยี่กี สูตรหวย Ai ฟรีด้วย!

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก pinterest

บทความแนะนำ

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์