ในระยะนี้เป็นช่วงที่ต้องเกิดอาการหวาดระแวงกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมาข่าวแต่กลับมีคนติดกันมาก ตรวจหวย มีวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกดีห่างไกลโรคภัยด้วยการ สวดมนต์ป้องกันโรคภัย

นอกจากโควิด-19 จะระบาดอย่างไม่หยุดแล้ว หากได้ติดตามข่าวกันดี ๆ ในแถบแอฟริกา ประเทศกินี ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดอีโบลาอีกครั้ง ส่งผลให้มีคตายไปแล้วด้วย การเสพข่าวมาก ๆ บางครั้งอาจจะทำให้เราเกิดอาการแพนิค หายใจหายคอไม่สะดวก เราติดหรือยังนะ?

สำหรับความเชื่อของไทยเราเมื่อสมัยยุคโบราณที่การแพทย์ยังไม่พัฒนา หากมีอาการเจ็บป่วยมาก ๆ มักจะมีการสวดมนต์อธิษฐานจิตขจัดโรคภัย ซึ่งการสวดมนต์นี้ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจที่ดีขึ้น

พนมมือ

บทสวดโพชฌงคปริตรคืออะไร

มีความเชื่อกันว่าบทสวดโพชฌงคปริตรนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และยังเป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมสวดเมื่อถูกเชิญไปงานทำบุญวันเกิด หรือไปสวดสร้างขวัยกำลังใจให้แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย

บทสวดนี้มีที่มาจากที่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธอยู่ได้รับความทุกข์ทรมานมาก พระองค์จึงทรงแสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะให้ท่านได้ฟังและน้อมจิตปฏิบัติตาม

แสดงบทสวดโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ

ที่จริงแล้วบทสวดโพชฌงคปริตรนั้นเป็นหลักธรรมขั้นสูง เป็นคำสอนสำหรับการทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส ช่วยรักษาใจ เพราะว่าจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์กับร่ากาย เมื่อจิตใจดี ร่างกายก็ย่อมดีตามไปด้วย

ดังนั้นหากเราได้สวดมนต์ป้องกันโรคภัยบทนี้ด้วยความเข้าใจ ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องใหญ่ โดยให้พิจารณาว่าเวลาแห่งการเจ็บป่วยคือเวลาแห่งการเรียนรู้ และเป็นเวลาที่ดีที่จะได้พักผ่อนจิต และปฏิบัติธรรม

บทสวดโพชฌงคปริตร

โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ผู้ชายยืนพนมมือ

คำแปล

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมโพชฌงค์ก็จะเข้าใจความธรรมดาของชีวิต ว่าเป็นของไม่เที่ยง มีการแตกดับไปเป็นของธรรมดา เมื่อเข้าใจก็จะเห็นความแตกดับเป็นเรื่องที่ปกติ สิ่งใดเกิดมาสิ่งนั้นย่อมดับไป ก็จะทำให้มุ่งรักษาใจไม่ให้ป่วยนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของโพชฌงคปริตร

สรุป

จริง ๆ แล้วการสวดมนต์นั้นเป็นตัวช่วย เป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท นอกจากนี้การสวดมนต์ยังช่วยทำให้จิตใจเบิกบาน ดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นกุศโลบาย กลวิธีที่จะทำให้จิตมีสมาธิในระดับหนึ่งเมื่อใจสงบอาการของกายก็จะสงบระงับตามไปด้วยเข้าทำนอง “กายป่วยแต่ใจไม่ป่วย” บทสวดมนต์ที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และทรงพลานุภาพเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วย สวดมนต์ป้องกันโรคภัย นั่นก็คือ บทสวดโพชฌงคปริตร