ทำไมต้องสวด บทสวดมหาสันติงหลวง คาถานี้ช่วยอะไรบ้าง! หลาย ๆ คนอาจจะไม่ทราบว่า คาถาโบราณนี้ใช้ท่องในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถอารธนาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลประชาชนได้ และคาถานี้จะช่วยหยุดเหตุร้าย โรคภัยโควิด ได้หรือไม่ ตาม ตรวจหวย ไปดูอานิสงส์ของบทสวดนี้กันเลย

บทสวดมหาสันติงหลวง

ทำความรู้จักกับ “บทสวดมหาสันติงหลวง”

สำหรับคนที่ไม่รู้จัก “พระคาถาอุปปาตะสันติ” หรือ “มหาสันติงหลวง” บทสวดดังกล่าวนี้เป็นคำสรรเสริญคุณ “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังใช้สรรเสริญพระคุณของผู้ทรงคุณ ทรงอำนาจต่างๆ ด้วย ซึ่งเคยได้มีการสร้างถวายเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” 

บทสวดมหาสันติงหลวง นิยมสวดในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี เพื่อสร้างสิริมงคล ขจัดปัดเป่าเภทภัยทั้งปวง อีกทั้งยังสามารถทำให้บ้านเมืองและสังคมสงบสุข ปราศจากโรคภัย เหตุร้ายทั้งต่าง ๆ นานาอีกด้วย จึงเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งของชาวไทย

ลักษณะของ บทสวดมหาสันติงหลวง

พระคาถามหาสันติงหลวง เป็นร้อยกรองในรูปฉันทลักษณ์ภาษาบาลี ที่มีความยาวมากถึง 271 คาถา! คำว่า “อุปปาตะสันติ” แปลว่า “มนต์ระงับเหตุร้าย” หรือ “บทสวดระงับเภทภัย” ทางเมืองเหนือนิยมเรียกว่า “มหาสันติงหลวง” เป็นบทสวดมนต์โบราณที่รจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนา และได้แพร่หลายในแผ่นพม่า และกลับมาเผยแผ่สู่แผ่นดินไทยอีกครั้งในชื่อ “พระคาถาอุปปาตะสันติ” จนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

บทสวดมหาสันติงหลวง

ประวัติ & ต้นกำเนิด พระคาถามหาสันติงหลวง

เดิมที “คาถามหาสันติงหลวง” ถูกรจนาคัมภีร์ขึ้นใน พ.ศ. 1949 (จุลศักราช ๗๖๗) โดย “พระสีลวังสเถระ” แห่งวัดโชติการาม จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้แต่งขึ้นตามคำอาราธนาของพระเจ้าสามฝั่งแกน ตามตำนานเล่าว่า เนื่องจากพวกจีนฮ่อยกพลมารุกรานเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าแผ่นดินจึงอาราธนาให้แต่งมนต์ขึ้น แล้วนิมนต์พระสงฆ์สาธยายร่วมกับชาวเมือง ทำให้พวกจีนฮ่อรู้สึกระส่ำระสาย กลัวภัยพิบัติบางอย่างแล้วถอยทัพกลับไป

ส่วนอีกคำกล่าวหนึ่งก็เชื่อว่า “คัมภีร์อุปปาตะสันติ” หรือ “บทสวดมหาสันติงหลวง” ถูกแต่งขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 1985 – 2030 โดย “พระมหามังคละสีลวังสะพระเถระนักปราชญ์” ของชาวเชียงใหม่ ในสมัยของ “พระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิติลกราชาธิราช” (พระเจ้าติโลกราช) รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย

อานิสงส์ของ บทสวดมหาสันติงหลวง

เมื่อปีพ.ศ. 2500 “พระธรรมคุณาภรณ์” ผู้ชำระคัมภีร์พระคาถาบทนี้ ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวด พระคาถามหาสันติงหลวง เอาไว้ว่า คาถานี้จะช่วยให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข โดยมีอานิสงส์ครอบคลุม 3 ประการหลัก ๆ ก็คือ…

1. “สันติ” คือ ความสงบความราบรื่นความเยือกเย็น

2. “โสตถิ” คือ ความสวัสดีความปลอดภัยความเป็นอยู่เรียบร้อย

3. “อาโรคยะ” คือ ความไม่มีสิ่งเป็นเชื้อโรค หรือความมีสุขภาพสมบูรณ์

นอกจากนั้นบทสวดนี้ยังเชื่อกันว่า สามารถช่วยเป็นเกราะคุ้มครอง และกำจัดเหตุร้ายอันตรายหรือสิ่งกระทบกระเทือนต่าง ๆ ได้ ซึ่งอานิสงส์ของคาถาสามารถส่งผลไปสู่ครอบครัว เพื่อน และแวดวงในที่ทำงานของผู้สวดได้อีกด้วย จึงเป็นที่นิยมในการสวดมาก!

บทสวดมหาสันติงหลวง

คำเริ่มต้น บทสวดมหาสันติงหลวง

หลังจากที่เราพอทราบประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาบทนี้แล้ว เรามาดู “คันถารัมภะ” หรือ “คำเริ่มต้น” ของบทสวดกันเลย สามารถท่องได้ดังนี้…

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (ท่อง 3 จบ)

“สุทุททะโส อะยัง ธัมโม โลกัตถัง ชินะเทสิโต
มะหาสันติกะโร โลเก สัพพะสัมปัตติทายะโก

สัพพุปปาตูปะสะมะโณ ภูตะยักขะนิวาระโณ
อะกาละมัจจุสะมะโณ โสกะโรคะวินาสะโน

ปะระจักกะปะมัททะโน รัญโญ วิชะยะวัฑฒะโน
สัพพานิฏฐะหะโร สันโต ธัมมัง วักขามิ ภูตะโต

วัตถุตตะยัสสะ โย ยัตถะ สังวัณเณติ คุณุตตะเม
ตัสสะ ตัตถะ สุขาโรคฺยะ- โสตถิโย โหนติ สัพพะทา”

เมื่อเราท่องคำ “คันถารัมภะ” เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ก็สวดด้วยพระคาถาต่อได้เลย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 271 คาถาดังนี้…

บทสวดมหาสันติงหลวง

บทสวดมหาสันติงหลวง 10 บทแรก

“ตัณหังกะโร มะหาวีโร สัพพะโลกานุกัมปะโก
วันตะสังสาระคะมะโน สัพพะกามะทะโท สะทา

สัพพาภิภู สัพพะวิทู สัพพะเทวะคะรุตตะโม
สัพพาสะวะปะริกขีโณ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน

วะระลักขะณะสัมปันโน เมธังกะโร มะหามุนิ
ชุตินธะโร มะหาสิรี สุวัณณะคิริสันนิโภ

ทิพพะรูโป มะหากาโย มะหานาโถ มะหัพพะโล
มะหาการุณิโก สัตถา มะหาสันติง กะโรตุ โน

มะหาโมหะตะมัง หันตฺวา โย นาโถ สะระณังกะโร
เทวาเทวะมะนุสสานัง โลกานัญจะ หิตังกะโร

พฺยามัปปะภาภิรุจิโต นิโคฺรธะปะริมัณฑะโล
นิโคฺรธะปักกะพิมโพฏโฐ สะทา โสตถิง กะโรตุ โน

อะสีติระตะนุพเพโธ ทีปังกะโร มะหามุนิ
ปะภา นิทธาวะเต ตัสสะ ฐาเน ทฺวาทะสะ โยชะเน

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ ฐัตฺวา โลเก วินายะโก
โลกาโลกะกะโร สัตถา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน

อัฏฐาสีติหัตถุพเพโธ โกณฑัญโญ นามะ นายะโก
สัพพะธัมเมหิ อะสะโม สัพพะปาระมิตาคะโม

วัสสัสสะตะสะหัสสานิ อายุ ตัสสะ มะเหสิโน
โมเจตุ โส สัพพะภะยา สะทา โสตถิง กะโรตุ โน”

เนื่องจากบทสวดมหาสันติงหลวงมีความยาวมากถึง 271 บท แอดมินจึงขอนำมาให้รับชมกันคร่าว ๆ 10 บทแรกที่เด่นที่สุด สำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูคาถาเต็มได้ที่ “พระคาถามหาสันติงหลวง” นอกจากนั้นยังสามารถกดฟังบทสวดได้ข้างล่างนี้เลย เรารวบรวมมาให้แล้ว

บทสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

บทสวดมนต์อุปปาตะสันติหรือมหาสันติงหลวง (ตัวหนังสือใหญ่อ่านง่าย)

บทสวดมนต์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) โดย แม่ชีทศพร

สรุปส่งท้าย

หลังจากที่ได้ทราบพุทธานุภาพของ “บทสวดมหาสันติงหลวง” กันไปแล้ว อย่าลืมนำไปท่อง ป้องกันโควิด-19 กันได้นะ! มนต์บทนี้สามารถช่วยขจัดทุกข์ภัย เคราะห์กรรมทั้งปวงได้ ซึ่งนิยมใช้ในการ สวดมนต์ข้ามปี ในวันปีใหม่ไทย โดยเชื่อว่าสามารถทำให้บ้านเมืองสงบสุข และพ้นจากโรคภัยต่าง ๆ ได้ด้วย

ใครที่อยากได้คาถาศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น คาถาเรียกเงิน คาถาต่ออายุ คาถาให้คนรัก สามารถอ่านได้ที่บทความข้างล่างนี้เลย แอดมินรวบรวมมาให้หมดแล้ว ไปอ่านไว้เพื่อเป็นคาถาป้องกันตัวเองได้ในทุกสถานการณ์!

บทความที่น่าสนใจ